Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ändring i konfiguration och/eller leveranspaket kan krävas i olika skeden av projektet för utveckling/förvaltning av källsystem och tjänsteproducent som exponerar tjänsten. Sker det innan VavTP (Verifiering av tjänsteproducent) startas medför det inga extra tillägg utöver dokumentation. Om det sker efter att VavTP har startats så gäller följande om inget annat kan motiveras:

 • Ett godkännande gäller för den konfiguration och version som har testats.
 • Om förändring sker gäller inte godkännandet och det krävs i utgångsläget att tester körs mot den nya konfigurationen. Konfigurationen bestäms av källsystemet, tjänsteproducent och tjänstekontrakt i specifika versioner.

Undantag kan förekomma om det kan visas att mindre och väl isolerade ändringar utförts som enbart riktar sig mot väl definierade funktioner. Självdeklarationen ska då visa vilken konfiguration av testobjektet som varje testfall har använt.

Under en pågående VavTP

I självdeklarationen finns det för varje testfall en möjlighet att ange avvikelser under följande avsnitt:

Image Removed

Där ska du ange om producenten inte ger förväntat resultat eller avviker från förväntat beteende på annat sätt. Dessa avvikelser tas upp för bedömning och granskning, eventuellt i Ineras avvikelsegrupp. Se vidare kap 6. Avvikelsehantering.

Alternativet är att systemleverantören av källsystemet/tjänsteproducenten lägger in en ny leverans eller patch.
Efter ändringen (som kan vara uppdatering och/eller konfigurationsändring) krävs ett regressionstest där alla tester körs igen.

Efter en avslutad och godkänd VavTP

Konfigurations- eller kodändringar ska loggas av systemansvariga och varje förändring meddelas Inera kundservice för att avgöra vilken testinsats som behövs. Du ska endast behöva samla in information som underlag till beslut. Inera genomför analys och tar avgörande för att kunna få en konsistent hantering mellan alla tjänsteproduceter för en och samma uppdatering.

...

 • Ny verifiering av tjänsteproducent (Större förändringar, t.ex. ny version av tjänstekontraktet)
 • Omverifiering (mindre ändringar, kan eventuellt kräva att endast ett urval av tester körs)
 • Ingen teståtgärd.

Ändringar som sker i en redan bedömd och godkänd tjänsteproducent behöver redovisas för att Inera ska kunna bedöma risker som kan uppstå på grund av ändringen.

De ändringar som behöver redovisas är de som kan ha påverkan på informationsförsörjningen och som omfattar följande delar av ett anslutningsobjekt:

 • Tjänsteproducent

 • Källsystem

 • Tjänstekontrakt

I samband med redovisning av ändringar behöver också planerad testning och omverifiering redovisas, vilket då omfattar plan för inlämnande av uppdaterad självdeklaration för aktuellt anslutningsobjekt som ska kompletteras med förändringar och testresultat.

Om Inera bedömer att ändringarna inte behöver verifieras, behöver inte självdeklarationen uppdateras och kompletteras. Om det däremot handlar om att anslutningsobjektet behöver omverifieras, så ska en uppdaterad självdeklaration skickas in till Inera för bedömning och godkännande