Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Den dokumentation som ska avlämnas efter att testning utförts är en självdeklaration per tjänstekontrakt. Självdeklarationen ska fyllas i av dig i samband med testning och skickas till kundservice på Inera för granskning. Se nedan för mer information.

Instruktioner för att fylla i självdeklaration

...