Kända avvikelser

 • Kända avvikelser innebär de defekter som har hittats under testningen och som på något sätt avviker från uppfyllnad av tjänstekontraktet. Dessa delas upp i två avsnitt enligt nedan. 
 • Godkända avvikelser ska motsvara en avvikelse i INAV (Ineras Avvikelsehanteringssystem) som har bedömts tidigare - se excel-ark längst ner på sidan. Undersök även om tidigare bedömda avvikelser i tjänsteproducenten kvarstår och rapportera av dem i självdeklarationen (i avsnittet Godkända avvikelser). 
 • Nya avvikelser är de defekter som har hittats under testningen men som inte finns med sedan tidigare i Ineras avvikelsehanteringssystem, dvs som inte har bedömts av Inera eller konsumerande tjänsters förvaltningar.
  De nya avvikelserna behandlas av Inera. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar. Därefter ska tjänstekonsumenter ge ett utlåtande om huruvida avvikelser kan accepteras eller inte.
 • Avvikelser i INAV kommer på sikt att tillgängliggöras för alla intressenter för att underlätta fortsatt utveckling.

Resultat

 • I samband med att Inera genomför granskning av självdeklarationsunderlaget kan ytterligare ärenden (potentiella avvikelser) lyftas för beslut. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar.
 • Avvikelsemöten hålls internt hos Inera där Ineras leveransansvarig kan delta. På mötena går Inera igenom potentiella avvikelser där expertis från flera olika områden deltar i beslutsfattandet. För att en anslutning ska godkännas, får det inte finnas några avvikelser med beslut "ska åtgärdas" i underlaget.

Avvikelseprocessen

Begära information från Ineras Avvikelsehanteringssystem (INAV)

 • En organisation bakom en tjänsteproducent kan begära ut information om sina anslutningsobjekt, det innefattar även information om relaterade defekter, avvikelser och förbehåll.
 • En vårdsystemsleverantör kan begära ut information om anslutningsobjekt som pekar på vårdsystemet, det innefattar även information om relaterade defekter, avvikelser och förbehåll.
 • En organisation bakom en tjänstekonsument kan begära ut information om bedömda avvikelser.

Vänd dig till Ineras kundservice.


Bedömda avvikelser

Avvikelser SJF