Kända avvikelser

  • Kända avvikelser innebär de defekter som har hittats under testningen och som på något sätt avviker från uppfyllnad av tjänstekontraktet. Dessa delas upp i två avsnitt enligt nedan. 
  • Godkända avvikelser ska motsvara en avvikelse i INAV (Ineras Avvikelsehanteringssystem) som har bedömts tidigare - se excel-ark längst ner på sidan. Undersök även om tidigare bedömda avvikelser i tjänsteproducenten kvarstår och rapportera av dem i självdeklarationen (i avsnittet Godkända avvikelser). 
  • Nya avvikelser är de defekter som har hittats under testningen men som inte finns med sedan tidigare i Ineras avvikelsehanteringssystem, dvs som inte har bedömts av Inera eller konsumerande tjänsters förvaltningar.
    De nya avvikelserna behandlas av Inera. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar. Därefter ska tjänstekonsumenter ge ett utlåtande om huruvida avvikelser kan accepteras eller inte.
  • Avvikelser i INAV kommer på sikt att tillgängliggöras för alla intressenter för att underlätta fortsatt utveckling.

Resultat

  • I samband med att Inera genomför granskning av självdeklarationsunderlaget kan ytterligare ärenden (potentiella avvikelser) lyftas för beslut. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar.
  • Veckovisa avvikelsemöten hålls internt hos Inera där Ineras leveransansvarig kan delta. På mötena går man igenom potentiella avvikelser där expertis från flera olika områden deltar i beslutsfattandet. För att en anslutning ska godkännas, får det inte finnas några avvikelser med beslut "ska åtgärdas" i underlaget.

Bedömda avvikelser

Avvikelser 2017-09-22.xlsx

Avvikelser - hela listan (Nordic Medtest JIRA)
Displaying 54 issues at 2017-09-22 15:28.
Issue TypeKeySummaryICC-bedömningAcceptabel förTemporärt acceptabel förEj acceptabel för
AvvikelseINAV-447Start av behandling anges ej för tidsatta ordinationer av typen InsättningGodkänd---
AvvikelseINAV-443Obligatoriska elementet logId saknas i elementet resultTypeGodkänd---
AvvikelseINAV-441Vårdenhet och vårdgivare för den som framställt vårdbegäran inkluderas felaktigt i bodyn på konsultationsremissGodkänd - tidsbegränsad---
AvvikelseINAV-440orgUnitLocation för den som framställt vårdbegäran inkluderas felaktigt två gånger i bodyn på konsultationsremissGodkänd - tidsbegränsad---
AvvikelseINAV-435Obligatoriskt element healthcareProfessionalHSAId saknas i vårdkontakt enligt 2.0Godkänd - tidsbegränsad-Journalen, NPÖ-
AvvikelseINAV-431Uppdatering av EI sker ej enligt de krav och regler som finns när en källpost uppdaterasGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-428Låsta (automatsignerade) svar kan inte levererasGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-427Vårdkontaktsstatus för vårdkontakter inkluderas ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-417Tilläggssvar till tidigare Definitivsvar anges ej med korrekt svarstypGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-413För tekniska fel förmedlas inte log-idGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-400Koder som anger vårdkontaktsstatus för vårdkontakter stöds ej fullt utGodkänd---
AvvikelseINAV-396Mappningar av koder i careContactStatus för vårdkontakter är ej korrektUnderkänd--Journalen, NPÖ
AvvikelseINAV-383Vidimeringstidpunkt (attested/attestedTime) kan inte levereras i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-382Regler för elementet Resurstyp (ResourceType) i GetAccessLogsForPatient uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-381Koppling mot unik vårdkontakt (careContactId) i svar stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-379Kan inte leverera svarstypen PREL (preliminärsvar) från röntgenGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-373Kan inte leverera signerade poster (legalAuthenticator ej inkluderat)GodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-369SLA-krav på Upptid stöds inteGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-367Stödjer inte rekommenderat kodverk för AnalysisStatusGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-360Urval på prescriptionChainId stöds inte (returnerar allt)GodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-358Regler för tidsperiod (careContactTimePeriod) med avseende på Vårdtillfälle uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-355Stödjer inte urval på datum där flera datumelement spänner upp ett intervallGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-345Inget av alternativen fast dosering eller villkorsdosering anges när ordinationstyp är insättningGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-341Urval på timePeriod stöds inte (returnerar allt)GodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-340Låst anteckning saknar signatureTimeGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-337Filtreringsfunktion för GetCareDocumentation tar enbart hänsyn till documentTimeGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-336Värden för codeSystem och codeSystemName är förväxladeGodkändNPÖJournalen-
AvvikelseINAV-334Innehållet i avlämnad information är ej identisk oberoende av vilken tjänstekonsument som skickar en begäranGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-332Paketering av källposter som skickas till EI sker ej enligt de krav och regler som finnsGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-329Urval baserat på reservnummer stöds inteGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-327Patientdata makuleras aldrig helt i EI (deleteFlag=true)GodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-312Saknade element i legalAuthenticator ger låst labsvarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-311patientIdType kontrolleras ej i mottagna requesterGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-310Urval baserat på samordningsnummer stöds inteGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-309Filtreringsfunktion för GetLaboratoryOrderOutcome inkluderar poster utanför givet intervallGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-305PingForConfiguration stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-289Signeringstidpunkt (legalAuthenticator/signatureTime) kan inte levereras i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-256XML-standard för radbrytningar stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-253Urval på signeringstidpunkt (signatureTime) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-238Svarstidskrav för aggregerande tjänst och GetAccessLogsForPatient uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-236Regler för elementet Syfte (Purpose) i GetAccessLogsForPatient uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-230Regler för tidsperiod (careContactTimePeriod) med avseende på Vårdkontakt uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-215Kö-funktionalitet för GetAccessLogForPatient stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-206Kommentarstext för labbsvar (analysisComment) inkluderas inte i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-158All information som ska vara tillgänglig enligt en begäran tillgängliggörs inteGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-151Mappning mellan källsystem och tjänsteproducent stödjer inte UTF-8 fullt utGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-150Ansvarig för information (accountableHealthcareProfessional) inkluderas inte korrekt i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-135Urval på källsystem (sourceSystemHSAId) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-51Tomma element som är ogiltiga enligt tjänstekontraktet inkluderas i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-48Obsoleta element (kardinalitet 0..0) inkluderas i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-45Urval på registreringstidpunkt (authorTime) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-25Hantering av ogiltig begäran (logiska fel) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-7Urval på Vårdkontakts-id (careContactId) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-3Urval på Vårdenhet (careUnit) stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
Generated at Fri Sep 22 15:28:37 CEST 2017 by Henrik Emilsson using JIRA 7.2.4#72006-sha1:91606a849e49df24789f9d9a6614de45c98c37a8.