Kända avvikelser

  • Kända avvikelser innebär de defekter som har hittats under testningen och som på något sätt avviker från uppfyllnad av tjänstekontraktet. Dessa delas upp i två avsnitt enligt nedan. 
  • Godkända avvikelser ska motsvara en avvikelse i INAV (Ineras Avvikelsehanteringssystem) som har bedömts tidigare - se excel-ark längst ner på sidan. Undersök även om tidigare bedömda avvikelser i tjänsteproducenten kvarstår och rapportera av dem i självdeklarationen (i avsnittet Godkända avvikelser). 
  • Nya avvikelser är de defekter som har hittats under testningen men som inte finns med sedan tidigare i Ineras avvikelsehanteringssystem, dvs som inte har bedömts av Inera eller konsumerande tjänsters förvaltningar.
    De nya avvikelserna behandlas av Inera. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar. Därefter ska tjänstekonsumenter ge ett utlåtande om huruvida avvikelser kan accepteras eller inte.
  • Avvikelser i INAV kommer på sikt att tillgängliggöras för alla intressenter för att underlätta fortsatt utveckling.

Resultat

  • I samband med att Inera genomför granskning av självdeklarationsunderlaget kan ytterligare ärenden (potentiella avvikelser) lyftas för beslut. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar.
  • Avvikelsemöten hålls internt hos Inera där Ineras leveransansvarig kan delta. På mötena går Inera igenom potentiella avvikelser där expertis från flera olika områden deltar i beslutsfattandet. För att en anslutning ska godkännas, får det inte finnas några avvikelser med beslut "ska åtgärdas" i underlaget.

Godkända avvikelser

Avvikelser 2018-02-08.xlsx

Avvikelser - hela listan (Nordic Medtest JIRA)
Displaying 62 issues at 2018-02-08 08:56.
Issue TypeKeySummaryTK-bedömningAcceptabel förTemporärt acceptabel förEj acceptabel för
AvvikelseINAV-513Information om begäran gick bra eller ej inkluderas ej i svarGodkänd---
AvvikelseINAV-510Ej möjligt att leverera utsatta läkemedelGodkändJournalen-NPÖ
AvvikelseINAV-506Samtliga läkemedel hanteras som läkemedelsprodukterGodkändJournalen--
AvvikelseINAV-504"Utvärderat av" inkluderades ej i läkemedelsposter trots att det används i verksamhetenGodkändJournalen--
AvvikelseINAV-501Information om makulering inkluderas felaktigt i journalanteckningGodkänd---
AvvikelseINAV-500Information om ansvarig HoS-person inkluderas på fel sättGodkändJournalen-NPÖ
AvvikelseINAV-492Felaktig hantering av ATC-kod för läkemedelsproduktGodkänd - FörbehållJournalen-MPÖ (Tieto), NKRR, NPÖ, XView (Cambio)
AvvikelseINAV-475Uppdateringstidpunkt innehåller fel värde vid uppdatering av EIGodkänd---
AvvikelseINAV-447Insättningstidpunkt saknas vid ordination av typen "Insättning"Godkänd---
AvvikelseINAV-443Saknar stöd att leverera obligatoriskt element logIdGodkänd---
AvvikelseINAV-441Vårdenhet och vårdgivare för remissförfattare inkluderas felaktigt för konsultationsremissGodkänd - Tidsbegränsad---
AvvikelseINAV-440Information om organisations fysiska placering inkluderas mer än en gångGodkänd - Tidsbegränsad---
AvvikelseINAV-435Saknar stöd att leverera ansvarig för vårdkontaktGodkänd - Tidsbegränsad-Journalen, NPÖ-
AvvikelseINAV-431Uppdatering av EI sker ej när en källsystemspost uppdaterasGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-428Låsta (automatsignerade) svar kan inte levererasGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-427Saknar stöd för leverera vårdkontaktsstatusGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-417Tilläggssvar till tidigare Definitivsvar anges ej med korrekt svarstypGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-413Log-id saknas i SOAP-Fault vid tekniskt felGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-400Kodverk för vårdkontaktsstatus stöds ej fullt utGodkänd---
AvvikelseINAV-396Inkorrekt mappning av statuskoder för vårdkontaktUnderkänd--Journalen, NPÖ
AvvikelseINAV-383Saknar stöd för att leverera information om vidimeringGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-382Saknar stöd för att ange resurstyp för åtkomstloggposterGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-381Saknar stöd för att ange referens till relaterad vårdkontaktGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-379Kan inte leverera preliminärsvar från bilddiagnostikGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-373Kan inte leverera information om signering eller låsningGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-369SLA-krav för upptid uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-367Stödjer inte rekommenderat kodverk för åtgärdsstatus fullt utGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-360Filtrering på ordinationskedja stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-358Regler för tidsintervall och vårdkontaktsstatus uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-355Avvikelse mot förväntat beteende vid urval på tidGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-345Inget av alternativen fastdosering eller villkorsdosering anges vid doseringGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-341Urval på tidsintervall returnerar samma poster som vid ofiltrerat anropGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-340Låst post saknar tidpunkt för låsningGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-337Filtrering för journalanteckning tar enbart hänsyn till documentTime (OBSOLETE)GodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-336Värden för OID och namn på kodverk har bytt platsGodkändNPÖJournalen-
AvvikelseINAV-334Tjänsteproducent filtrerar svar utifrån ursprunglig konsumentGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-332Konsumentregler för engagemangsindex följs ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-329Filtrering på reservnummer stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-327Poster i engagemangsindex tas ej bortGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-312Ej uppfyllnad kring regelverk för legalAuthenticatorGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-311OID för patient-id valideras ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-310Filtrering på samordningsnummer stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-309Tidsfltrering inkluderar poster utanför givet intervallGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-305PingForConfiguration ej implementeratGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-289Kan ej producera signeringstidpunktGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-256XML-standard för radbrytningar följs ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-253Filtrering på signeringstidpunkt stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-238Svarstidskrav uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-236Regler för åtkomstloggs beskrivning av syfte uppfylls ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-230Regler för tidsperiod med avseende på vårdkontakt följs ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-215Kö-funktionalitet stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-206Kommentarstext för labbsvar inkluderas inte i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-158All information som ska vara tillgänglig enligt en begäran tillgängliggörs inteGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-151Tjänsteproducent stödjer inte UTF-8 fullt utGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-150Information om ansvarig person inkluderas inte i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-135Filtrering på källsystem stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-51Tomma element inkluderas i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-48Obsoleta och otillåtna element inkluderas i svarGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-45Filtrering på registreringstidpunkt stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-25Inkorrekt hantering av ogiltig begäranGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-7Filtrering på vårdkontakts-id stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
AvvikelseINAV-3Filtrering på vårdenhet stöds ejGodkändJournalen, NPÖ--
Generated at Thu Feb 08 08:56:03 CET 2018 by Frank Grundin using JIRA 7.5.2#75007-sha1:9f5725bb824792b3230a5d8716f0c13e296a3cae.